1 Reply Latest reply: Jul 9, 2014 7:56 AM by Gysbert Wassenaar RSS

    Villkor i diagram

      Hur kan jag Lagga ett villkor till ett stapeldiagram så att jag t ex bara ser uppgifter från den senaste månaden?

      - Lars