7 Replies Latest reply: Apr 4, 2017 6:06 AM by Hoang Phung Minh RSS

  Pivot table Qlik Sense

  Hoang Phung Minh

   I want to a report by pivot table in Qlik Sense, like (in QlikView):

   Kết quả hình ảnh cho pivot table qlik sense

   But, in Qlik Sense, report like:

   Hình ảnh có liên quan

   I want each column only a field (like qlikview) and add sub total row in report.