3 Replies Latest reply: Nov 22, 2017 11:51 AM by iulian tanasa RSS

  Resize a sheet- QlikView Sense

  iulian tanasa

   Hello,

    

   It is possible to resize a sheet in QlikView Sense? I want to extend a sheet.

    

   Thank you!