6 Replies Latest reply: Dec 11, 2015 8:22 AM by Andy Weir RSS

  Cyclic group in the sense!

  ji xiaoquan

   Hi everyone,

        I am new to sense,I want to use cyclic group in the sense but I did not find the cyclic group

        Is there any way to use the cyclic group in the sens?